Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten: Tenders


E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Phone: +32 32405312
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
0207.725.597_24603
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpersoon: 2018
Telefoon: +32 32405312
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295906
Total: 3