Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Maritieme Toegang: Tenders


E-mail: tinne.michielsen@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 50819671
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Belgium
Contactpersoon: 2050
Telefoon: +32 50819671
E-mail: tinne.michielsen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284651
Total: 4