Gent: Tenders


E-mail: ilona.dewinter@gent.be
Phone: +32 92667780
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Gent
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpersoon: 9000
Telefoon: +32 92667780
E-mail: ilona.dewinter@gent.be
Fax: +32 92667379
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281439
Total: 1