Wonen Regio Kortrijk: Tenders


E-mail: nieuwkortrijk@gmail.com
Phone: +32 56260550
Country: Belgium
Town: Kortrijk
Address: Wonen Regio Kortrijk
Nieuwtraat 13
Kortrijk
8500
Belgium
Contactpersoon: 8500
Telefoon: +32 56260550
E-mail: nieuwkortrijk@gmail.com
Fax: +32 56260559
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.swzw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280792
Total: 2