Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen: Tenders

E-mail: financien.onderwijs@provincieantwerpen.be
Phone: +32 32405874
Country: Belgium
Town: Berchem
Address: Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Boomgaardstraat 22
Berchem
2600
Belgium
Contactpunt(en): 2600
Ter attentie van: Koen De Wachter
Telefoon: +32 32405874
E-mail: financien.onderwijs@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278673
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Provincie Antwerpen-2016/100/00378-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search