Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie — naamloze vennootschap van publiek recht: Tenders


E-mail: selectiebouw@vrt.be
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie — naamloze vennootschap van publiek recht
Auguste Reyerslaan 52
Brussel
1043
Belgium
Contactpunt(en): 1043
E-mail: selectiebouw@vrt.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRT-OVK-BOUW-0617-F02
Adres: http://www.vrt.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276729
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRT-OVK-BOUW-0617-F02
Total: 1