Regie der Gebouwen — Vlaanderen Regio Noord: Tenders


E-mail: wouter.pereboom@buildingsagency.be
Phone: +32 32230053
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Regie der Gebouwen — Vlaanderen Regio Noord
Italiëlei 4, b15
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Pereboom Wouter
Telefoon: +32 32230053
E-mail: wouter.pereboom@buildingsagency.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276144
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRN-2017-110179-LUKE-480B-F02
Total: 5