Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Maritieme Toegang: Tenders

E-mail: laura.desimpelaere@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 37302568
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Maritieme Toegang
Tavernierkaai 3
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Laura Desimpelaere
Telefoon: +32 37302568
E-mail: laura.desimpelaere@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Adres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275979
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme Toegang-16EF/2015/33-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 1
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11