Stad Gent — Diensten van de Stadssecretaris — Juridische Dienst en Kennisbeheer: Tenders


E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Phone: +32 92667780
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Stad Gent — Diensten van de Stadssecretaris — Juridische Dienst en Kennisbeheer
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Telefoon: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273915
Total: 2