Aquafin NV — Directie Infrastructuur: Tenders

E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Phone: +32 34504511
Country: Belgium
Town: Aartselaar
Address: Aquafin NV — Directie Infrastructuur
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Belgium
Contactpunt(en): 2630
Ter attentie van: Dhr. Dirk De Waele
Telefoon: +32 34504511
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Adres: www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270670
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-96178lot1-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 2
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11