Hulpverleningszone Centrum: Tenders


E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Phone: +32 92688917
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Desta Gebremichael Yeneneh
Telefoon: +32 92688917
E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Internetadres(sen):
Adres: www.brandweerzonecentrum.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270589
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900%2F2017-0099-IP-04+pag-F02
You cannot add to Favorites. You need to register
Total: 19