Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen: Tenders


E-mail: patrimonium@iok.be
Phone: +32 14580991
Country: Belgium
Town: Geel
Address: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Antwerpseweg 1
Geel
2440
Belgium
Contactpunt(en): 2440
Telefoon: +32 14580991
E-mail: patrimonium@iok.be
Fax: +32 14589722
Internetadres(sen):
Adres: www.iok.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269133
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IOK-011818_bewakingscamera-F02
Total: 2