Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant: Tenders

E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Country: Belgium
Town: Leuven
Address: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 814
Leuven
3000
Belgium
Contactpunt(en): 3000
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262269
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV Vl-Br-X21/A3/75-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 19
tenders: 66
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 66