Provincie Antwerpen — Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Tenders

E-mail: tina.caers@provincieantwerpen.be
Phone: +32 32405057
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Provincie Antwerpen — Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Tina Caers
Telefoon: +32 32405057
E-mail: tina.caers@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268211
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Provincie+Antwerpen+-+Departement+Ruimte%2C+Erfgoed+en+Mobiliteit-VARIA-2017-00608-F02

Contracts: 2
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6