Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen VZW: Tenders

E-mail: patricia.coussement@dvcheilighart.be
Phone: +32 93877711
Country: Belgium
Town: Deinze
Address: Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen VZW
Leernsesteenweg 53
Deinze
9800
Belgium
Contactpunt(en): 9800
Ter attentie van: Coussement Patricia Christiane
Telefoon: +32 93877711
E-mail: patricia.coussement@dvcheilighart.be
Fax: +32 93877700
Internetadres(sen):
Adres: www.dvcheilighart.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264829
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DVC+Heilig+Hart-2017052DROGEVOEDING-F02

Contracts: 1
tenders: 1
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 1