Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Juridische Dienstverlening: Tenders


E-mail: stafdienst@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 25537131
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Juridische Dienstverlening
Koning Albert II-laan 20, bus 6
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Bert De Bondt
Telefoon: +32 25537131
E-mail: stafdienst@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 25537535
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264545
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AJD-JD%2FA%2F015399bis-F02
Total: 1