Watwegen en Zeekanaal NV — Afdeling Zeekanaal: Tenders


E-mail: azk-oo-contracten-en-begroting@wenz.be
Country: Belgium
Town: Willebroek
Address: Watwegen en Zeekanaal NV — Afdeling Zeekanaal
Oostdijk 110
Willebroek
2830
Belgium
Contactpunt(en): 2830
Ter attentie van: Lieven Dejonckheere
E-mail: azk-oo-contracten-en-begroting@wenz.be
Internetadres(sen):
Adres: www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264303
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZK-AAS%2F17%2F005-F02
Total: 1