Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — Extern Verzelfstandigd Agentschap: Tenders

E-mail: ictvragen@group.vdab.be
Phone: +32 25061689
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Detiège Marc
Telefoon: +32 25061689
E-mail: ictvragen@group.vdab.be
Internetadres(sen):
Internetadres: http://www.vdab.be
Adres: http://www.vdab.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263880
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+-+Afdeling+Facility-ATD_OPMB_2017_10554-F02

Contracts: 2
tenders: 15
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 15