Provincie West-Vlaanderen: Tenders

E-mail: Marie_Christine.warlop@west-vlaanderen.be
Phone: +32 50403206
Country: Belgium
Town: Brugge
Address: Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41
Brugge
8200
Belgium
Contactpunt(en): 8200
Ter attentie van: Warlop Marie Christine
Telefoon: +32 50403206
E-mail: Marie_Christine.warlop@west-vlaanderen.be
Fax: +32 50407102
Internetadres(sen):
Adres: www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264252
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=West-Vlaanderen-0213%2F2016%2F009-F02

Contracts: 1
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6
13 jun

Number: 2491766

Country: Belgium

Source: TED